Kolmiportainen tuki


Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.
Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä, ja sen perustana on jokaisen oppilaan oikeus saada laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä.
Yleisen tuen aikana huomioidaan oppilaiden valmiudet ja vahvuudet. Opetus ja mahdolliset tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan niiden mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, avustajan työpanos, oppilashuollollinen työ ja oppilashuollon tuki, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Tukimuotoja käytetään joustavasti. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Luokan sisäinen vuorovaikutuskulttuuri on tärkeä osa yleistä tukea. Toimiva vuorovaikutus edistää jokaisen oppilaan oppimista.

Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikainen erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, johon jokaisella oppilaalla on tarpeen vaatiessa oikeus. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin perustaitoja ja pyritään ehkäisemään vaikeuksien syntymistä mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopettaja kartoittaa yhdessä luokanopettajien tai aineenopettajien kanssa ketkä tarvitsevat osa-aikaista erityisopetusta ja millaista osa-aikaista erityisopetusta tarvitaan. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen ja siksi yhteistyö huoltajan kanssa on tärkeää.
Osa-aikaisten erityisopetuksen toimintamuotoja ovat samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetus sekä muita koulun opettajia konsultoiva tuki. Opetus- ja toimintamuotoja käytetään vaihdellen ja oppilaan tai hänen opetusryhmänsä erilaiset tuen tarpeet huomioiden.
Osa-aikaista erityisopetusta Auroran koulussa antavat Pia Kaspi (äidinkieli) sekä Minna Grönblom (matematiikka).

Tehostettu tuki
Jos oppiminen ei yleisistä tukijärjestelmistä huolimatta etene odotetulla tavalla, oppilaalle voidaan antaa tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Käytössä olevat tukimuodot ovat samoja kuin yleisen tuen aikana.
Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet, oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne, mitä yleistä tukea oppilas on saanut, koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet ja arvio siitä, minkälaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea.
Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa oppilasta siten, että hän voi saadun tuen jälkeen palata yleisen tuen piiriin. Tehostetulla tuella pyritäänkin ehkäisemään ongelmien kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen.

Pedagoginen arvio
Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne. Pedagogisen arvion laatimisen vastuuhenkilöinä ovat alakoulussa luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja yhdessä, sekä vastaavasti yläkoulussa luokanvalvoja ja laaja-alainen erityisopettaja yhdessä. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tarvittaessa arvion laatimiseen käytetään myös muita opettajia ja asiantuntijoita.
Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan vahvuudet, oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne, mitä yleistä tukea oppilas on saanut, sekä koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet. Koulun moniammatillinen oppimisen tuen ryhmä arvioi, minkälaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea.
Pedagogisen arvion pohjalta voidaan päätyä siihen, että oppilaalle annetaan tehostettua tukea. Mikäli päädytään tehostetun tuen tarpeellisuuteen, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Oppimissuunnitelma
Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion pohjalta henkilökohtainen oppimissuunnitelma aina sen jälkeen, kun hänelle on päädytty antamaan tehostettua tukea. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaalle annettava tuki kokonaisuutena ja kerrotaan, kuinka tehostetun tuen vaikuttavuus voidaan todeta ja milloin tuen antaminen voidaan lopettaa.
Oppimissuunnitelma tukee opiskelun ja tukitoimien järjestelmällistä suunnittelua ja auttaa oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä sekä niiden seuraamista.
Oppimissuunnitelmaan voidaan kirjata mm. seuraavia asioita:
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet
  • opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
  • fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät,oppilashuollolliset,ohjaukselliset tai muut ratkaisut
  • moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet
  • yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
  • edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Samalla mietitään miten huoltaja voi auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitteet. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille.

Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden.
Polku erityiseen tukeen kulkee pääsääntöisesti niin, että oppilas on sitä ennen saanut yleistä ja tehostettua tukea.

Pedagoginen selvitys
Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan oppimisen etenemisestä laaditaan pedagoginen selvitys. Sen laatimisessa hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa.
Pedagogiseen selvitykseen liitetään lausunto psykologilta, lääkäriltä tai kuraattorilta. Luokanopettaja yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa vastaa pedagogisen selvityksen laatimisprosessista ja tekee yhteistyötä oppilaan opettajien kanssa. Oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuullaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä.
Pedagoginen selvitys käsitellään oppimisen tuen ryhmässä. Oppimisen tuen ryhmä tekee sen pohjalta esityksen erityisen tuen tarpeesta. Päätös oppilaan erityisen tuen järjestämisestä tehdään Suomenkielisessä tulosyksikössä. Päätös on määräaikainen ja sisältää oppilaan opetusjärjestelyitä ja tukipalveluita koskevat tiedot.
Pedagogisen selvityksen pohjalta laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka ohjaa oppilaalle annettavaa opetusta ja muuta tukea
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus ja tukitoimet voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla. Oppilaan etu, oppimisvalmiudet ja opiskelupaikalle asetettavat erityisvaatimukset huomioidaan erityisen tuen järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Erityisen tuen tarkistaminen
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Erityisen tuen päätös tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan aikana tai tuen tarpeen muuttuessa. Kuudennen luokan oppilaiden osalta tuen tarkistaminen tehdään soveltuvin osin vastaanottavan yläkoulun kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti