Koulupsykologi


Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Koulupsykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Koulupsykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ilman vanhempien suostumusta koulun henkilökunta ei saa tietoa lapsen/perheen asioista.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Koulupsykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulupsykologin työ voi ulottua yksittäisen oppilaan tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintakulttuurin suunnitteluun osallistumiseen.

 
Milloin otan yhteyttä koulupsykologiin?

Esimerkiksi silloin, jos
 • lapsen koulunkäynnin aloittaminen mietityttää (kouluvalmiuden kartoitus)
 • lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea
 • oppiminen on vaikeaa esim. mahdollisten oppimisen erityisvaikeuksien vuoksi
 • oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa
 • tunne-elämän asiat huolestuttavat (oppilas on esim. pelokas, suuttuvainen tai alakuloinen)
 • lapsi tarvitsee tukea uuteen ympäristöön sopeutumisessa
 • koulunkäyntiin tarvitaan erityistä tukea tai muita erityisjärjestelyjä.

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Tuen tarve voi tulla esille myös oppilashuoltoryhmässä tai yksittäisen opettajan kautta. Oppilaat voivat luonnollisesti hakeutua koulupsykologin luo myös itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

 
Miten koulupsykologi työskentelee?
 • keskustelut oppilaan ja vanhempien kanssa
 • keskustelut opettajien kanssa ja yhteistyö oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa
 • oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia
 • psykologisten tutkimusten, arvioiden, selvitysten ja lausuntojen laatiminen
 • vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 • osallistuminen psykologian alan asiantuntijana oppilashuoltoryhmän toimintaan.
Työskentelyn kesto voi vaihdella yksittäisestä keskustelusta pitkäaikaiseen tukikontaktiin.


Kuka saa tietää käynneistä koulupsykologilla?

Psykologeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Käynnit koulupsykologilla ja keskustelujen sisältö ovat luottamuksellisia, joten niistä kerrotaan muille vain huoltajan suostumuksella. Myös oppilaan kertomat asiat ovat luottamuksellisia. Joskus vanhemman on kuitenkin syytä tietää joistain asioista, ja tällöin koulupsykologi sopii oppilaan kanssa toimintatavasta. Muun koulun henkilökunnan tavoin koulupsykologilla on velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, mikäli hän arvioi lapsen tai nuoren kehityksen olevan vaarassa. Pääsääntöisesti koulupsykologi ei kuitenkaan kerro kenellekään kuulemiaan asioita ilman huoltajan ja oppilaan suostumusta.


Koulupsykologin ja vanhempien yhteistyö

Koulupsykologien työhön kuuluu oleellisena osana yhteistyö vanhempien kanssa. Lapsen tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi sekä hänen mahdollisesti tarvitsemansa tuen suunnittelemiseksi on tärkeää saada vanhemmilta tietoa lapsen aiemmasta kehityksestä, koulunkäynnistä ja perheen tilanteesta. Psykologisten tutkimusten ja tukitoimien tarpeesta neuvotellaan aina ensin vanhempien kanssa. Samoin koulunkäyntiin liittyvät päätökset tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Psykologinen tutkimus ei itsessään johda tai sido mihinkään toimenpiteisiin, vaan sen avulla vanhemmat ja opettaja saavat tärkeää tietoa lapsesta koulunkäynnin tueksi.


Mitä koulupsykologin vastaanotolla tapahtuu?

Vastaanotolla käydään keskustelua tilanteesta riippuen lapsen, vanhemman tai opettajan mieltä painavista asioista. Sanojen löytäminen tunteille ja niiden jakaminen psykologin kanssa auttaa asiakasta ymmärtämään elämäänsä ja itseään sekä toisia. Samalla ongelmiin löytyy uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Psykologin kanssa voidaan tehdä sopimuksia tai harjoituksia erilaisten taitojen kehittämiseksi tai pohtia erilaisia muita toimenpiteitä hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi. Psykologi saattaa joskus myös esimerkiksi ehdottaa ajatusten ja tunteiden kuvaamista piirtämällä, erilaisia kortteja käyttämällä tai toisinaan voidaan keskustelemisen ohessa vaikkapa pelata lautapelejä. Pääasia on asioiden puheeksi ottaminen ja niiden yhdessä pohtiminen.


Mitä tarkoittaa koulupsykologin tutkimus?

Koulupsykologin tutkimuksessa selvitetään oppilaan oppimiseen liittyviä taitoja kuten muistia, päättelyä ja kielellisiä taitoja usein erilaisia tutkimustehtäviä teettämällä. Oppilaan yksilökäyntien lisäksi koulupsykologin tutkimukseen sisältyy taustatiedon kerääminen mahdollisimman laajasti vanhempia ja opettajia haastattelemalla. Tutkimukseen voi kuulua myös oppitunnin havainnointi. Koulupsykologin tutkimuksen avulla pyritään selvittämään oppimista hidastavia tai estäviä tekijöitä ja löytämään sopivia keinoja oppilaan tukemiseksi sekä selvittämään myös tunne- ja ihmissuhdeperäisten tekijöiden vaikutuksia oppimiseen. Koulupsykologin tutkimuksen jälkeen tutkimuksen tuloksista ja tukitoimista keskustellaan yhdessä huoltajien kanssa.


Koulupsykologien asiakastietojärjestelmä

Koulu- ja lukiopsykologit kirjaavat asiakkaittensa henkilötiedot, tapaamiset ja muun oleellisen yhteydenpidon asiakastietojärjestelmään, jonka nimi on AURA. AURA on suljettu järjestelmä, eikä työntekijän kirjaamia tietoja pääse näkemään kukaan muu kuin työntekijä itse. Jos oppilaan tai opiskelijan psykologi vaihtuu Espoon kaupungin peruskoulun tai lukiokoulutuksen sisällä, pääsee saman ammattikunnan edustaja huoltajan tai opiskelijan luvalla lukemaan aiemman työntekijän kirjaamia tekstejä. AURAsta saa myös yleistä tilastotietoa psykologien asiakkaita, tilastoista ei kuitenkaan voi tunnistaa yksittäistä asiakasta.

Miten otan yhteyttä koulupsykologiin?


Koulupsykologi Eeva Ahvenjärveen voit ottaa yhteyttä puhelimitse, gsm 050 3493964. Voit jättää soittopyynnön myös sähköpostitse osoitteeseen eeva.ahvenjarvi2espoo.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti