Auroran oma opas ekaluokkalaisille

Kuvitus: Leena Jansson

Tervetuloa Auroran kouluun!

Onnittelut ekaluokkalaisesta, lapsenne yhdeksänvuotinen oppivelvollisuus on nyt alkanut. Ensimmäinen kouluvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Koulun alkaessa lapselle avautuu kokonaan uusi toimintaympäristö sääntöineen, tapoineen ja tavoitteineen. Leikin rinnalle tulee uuden oppiminen, lapsen kaveripiiri laajenee ja myös lapsen elinympäristö koulumatkoineen muuttuu.

Ekaluokkalaiset harjoittelevat koululaisena olemista sekä perustietoja ja -taitoja. Ensimmäisinä kouluvuosina on erityisen tärkeää kokea onnistumisen, oppimisen ja yhdessä tekemisen iloa. 

Auroran arvot
Auroran koulun toiminnan lähtökohtana on jokaisen oppilaan kunnioittava kohtaaminen ja heidän ainutlaatuisuutensa arvostaminen. Meidän aikuisten tehtävänä on auttaa lapsia löytämään omat vahvuutensa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.

Perustehtävänämme on tukea oppimista monipuolisesti, jotta jokaisella on mahdollisuus saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot. Näiden lisäksi koulu tarjoaa monipuolista ilmaisupainoitteista taideopetusta. Ilmaisun opetus painottuu teatteri-, musiikki- ja kuvataiteeseen sekä liikunnalliseen ja kirjalliseen ilmaisuun.

Pidämme yhteisöllisyyttä ja avoimuutta tärkeinä. Oppilaiden lisäksi myös huoltajat ovat kiinteä osa yhteisöämme, pyrimme aktiiviseen vuorovaikutukseen kanssanne.

Koulumme on pedagogisesti esteetön. Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset fyysiset ja psyykkiset oppimisen ja opettamisen esteet koulun sisäisillä järjestelyillä sekä oppimisympäristöä muokkaamalla.

Olemme sitoutuneet kantamaan vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme kestävän kehityksen mukaisesti.

Ensimmäinen kouluviikko
Ensimmäisellä kouluviikolla (to 13.8.-pe 14.8.) oppilaat tutustuvat kouluun, toisiinsa sekä eri oppiaineisiin. Koulu alkaa torstaina ja perjantaina klo 9.00 ja päättyy klo 12.45. Iltapäiväkerhon ohjaajat hakevat lapset luokista omiin ryhmiinsä ensimmäisinä päivinä.

Suurin osa oppitunneista on koko luokan tunteja. Lisäksi luokka jaetaan osittain kahteen pienempään ryhmään. Ryhmäjaot pyrimme tekemään pedagogisin perustein.

Päivittäinen työaika
8.15-9.00 1. tunti
9.00-9.45 2. tunti
9.45-10.00 välitunti
10.00-11.00 3. tunti, sisältäen liukuvan ruokailun
11.00-11.45 4. tunti, sisältäen liukuvan ruokailun
11.45-12.45 siesta
12.45-13.30 5. tunti
13.30-14.15 6. tunti

Koulumatkat
Suosittelemme, että ekaluokkalaiset kulkevat kouluun kävellen. Turvallisin koulureitti on hyvä opetella yhdessä lapsen kanssa. Reitin varmistaminen ja kertaaminen useaan otteeseen ovat turvallisuustekijöitä pienen koululaisen koulumatkalla. Heijastimen käyttö on hyvä opettaa lapselle jo ennen syksyn pimeitä aamuja.

Ykkösten opettajat lukuvuonna 2020-2021
1K Katri Schiray
1N Nina Viitanen
1S Sirja Rouhiainen

Laaja-alainen erityisopettaja
Minna Grönblom, luokka-asteet 1-3

Koulun johto
vs. rehtori Katri Schiray gsm 043 8272204 (31.5.2020 asti)
rehtori Ulriika Huima gsm 043 8257292 (1.6.2020 alkaen)

Muita yhteystietoja
koulusihteeri Minna Eloranta puh 09 81640485
ruokapalveluesimies Kai Kantola gsm 043 8269210

Oppilashuolto
kouluterveydenhoitaja Soili Mononen gsm 046 8771458
koulupsykologi Eeva Ahvenjärvi gsm 050 3493964
koulukuraattori Eija Kantola gsm 050 5839673

Ekaluokkalaisen koulupäivä
Koulun toiminta perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä määritellään opetuksen painoalueet, sisällöt ja tavoitteet. Auroran koulun OPS löytyy koulun kotisivulta ja blogista.

Alkuopetuksessa opetus toteutetaan usein eheytetysti. Tämä tarkoittaa, että oppilaan päivää ei pilkota oppiaineisiin, vaan päivän aikana eri oppiaineiden sisältöjä käsitellään samanaikaisesti. Esimerkiksi vuodenajoista luetaan, piirretään ja tehdään tehtäviä eri oppituntien aikana. Ensimmäisellä luokalla opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristö- ja luontotietoa, katsomusainetta, käsityötä, kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa. Lapsilla on opetusta yhteensä 20 tuntia viikossa.

Ensimmäisinä kouluvuosina korostuvat yhdessä toimiminen, keskinäinen kunnioitus, oppimisen ilo, vastuuntunto ja positiivisen minäkuvan vahvistuminen. Työtavat ovat toiminnallisia ja leikin merkitystä painotetaan edelleen.

Koulussa tarvittavat välineet
Oppilaat saavat ensimmäisenä reppuunsa Aapisen, ehkä koulutaipaleensa tärkeimmän kirjan. Koulun alussa oppilaat tulevat saamaan muitakin oppikirjoja ja vihkoja. Pyydämme, että mahdollisuuksienne mukaan päällystäisitte kirjat läpinäkyvällä kontaktimuovilla, jotta ne pysyvät hyväkuntoisina. Kirjojen lisäksi lapsi saa koulusta lyijykynän, kumin sekä yhteiskäyttöiset värikynät, viivaimen ja liiman. Kotoa tulisi löytyä samat välineet kotitehtävien tekemistä varten.

Koulumme on kengätön ja toivomme kaikkien käyttävän sukkia sisällä. Kaikki lasten varusteet repusta ja lippiksistä lähtien on nimikoitava. Lapset eivät useinkaan tunnista vaatteitaan, ja vuosittain koululle jää paljon näitä kadonneita vaatteita.

Kouluruokailu
Koulussa tarjotaan päivittäin lämmin, monipuolinen ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen lounas. Ekaluokkalaiset syövät ensimmäisten joukossa, klo 10.30 jälkeen. Koulujen ruokalistat julkaistaan Länsiväylässä sekä espoo.fi-sivustolla, josta ne linkitetään koulun Instagram-tilille.

Erityisruokavaliot 
Erityisruokavalioita toteutetaan kouluruokailussa terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Ilmoitus erityisruokavaliosta tulee toimittaa koulun ruokapalveluesimiehelle mieluiten toukokuun aikana. Lue lisää ja lataa lomake.

Liikuntatunnit
Syksyn liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona. Lukujärjestyksestä selviää päivät, jolloin liikuntaa on. Näinä päivinä oppilailla on hyvä olla valmiiksi päällä säänmukainen, joustava asu ja juoksemiseen soveltuvat kengät.

Välitunnit
Välitunteja varten lapsi tarvitsee säänmukaiset ulkovarusteet. Etenkin syksyn sateiden alkaessa on repussa hyvä pitää mukana vaihtosukat.

Koulupäivän jälkeen
Ekaluokkalaisten koulupäivät ovat lyhyitä, joten vanhempien tulisi miettiä jo etukäteen, miten koululaisen iltapäivähoito järjestetään, ellei lapsi ole saanut paikkaa koululla toimivasta iltapäiväkerhosta.

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.2020–4.5.2020 klo 15.45 saakka. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Iltapäivätoiminnan varsinainen haku on päättynyt. Mikäli et ehtinyt lähettää lomaketta hakuajan puitteissa, tee se mahdollisimman pian, kuitenkin toukokuun aikana.

Kotitehtävät
ovat tärkeä osa koululaiseksi kasvamista. Kotitehtävien tarkoitus on harjoitella, kerrata ja vahvistaa koulussa opittuja asioita. Läksyjä tulee päivittäin (ei perjantaisin) ja ne tehdään aina seuraavaksi päiväksi. Kotona kannattaa yhdessä sopia, missä ja milloin läksyt tehdään, jotta niihin voi keskittyä rauhassa.

Poissaolot koulusta
Koulun loma-aikojen ulkopuolella oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. Lyhyet lomat voi myöntää oma opettaja, yli viiden päivän lomat anotaan rehtorilta. Lupalomake löytyy Wilmasta. Myös sairauspoissaolot on ilmoitettava Wilman kautta omalle opettajalle viimeistään koulupäivän aamuna.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Pieni koululainen tarvitsee turvallisuuden tunnetta, jotta hän voi keskittyä koulunkäyntiinsä. Tätä turvallisuutta rakennetaan yhteistyössä kodin kanssa. Koulu pyrkii osaltaan tukemaan kodin kasvatustyötä. On hyvä muistaa, että kodin myönteinen asenne koulua ja koulunkäyntiä kohtaan näkyy lapsessa ja hänen oppimisessaan. Rakentavassa, vastavuoroisessa kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien asiantuntemus lapsestaan sekä opettajan ammatillinen osaaminen. Opetuksen onnistumisen yhtenä edellytyksenä on hyvin toimiva ja avoin yhteistyö opettajien ja vanhempien välillä.

Espoon mallin mukaisesti ekaluokkalaisten vanhemmat tapaavat luokanopettajan sekä syksyllä että keväällä. Tällöin vanhemmilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan ja odotuksistaan koulunkäyntiin liittyen sekä saada tarkempaa tietoa oppimisen etenemisestä.

Tiedottaminen
Koululta lähetetään lukukausittain sekä koulun yhteisiä että luokan omia tiedotteita huoltajille pääsääntöisesti Wilman kautta.

Koulun virallinen kotisivu löytyy espoo.fi -sivustolta. Tiedotuskanavana käytämme Wilman lisäksi koulun blogia, josta löytyy koulun yhteystiedot, ops, työ- ja loma-ajat, poissaoloanomukset, koulun säännöt, tietoa tuen portaista ja oppilashuollosta, ruokalistat, koululaisten oppaat sekä paljon muuta Auroraan, koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä asioita. Koululla on myös Instagram-, YouTube- ja Twitter-tili sekä yhteinen Facebook-sivu Koti ja Koulu-yhdistyksen kanssa.

Wilma
Wilma on kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu sähköinen tietojärjestelmä. Wilman kautta vanhemmat voivat seurata lapsensa koulunkäyntiä sekä lähettää viestejä niin opettajille kuin koulun muullekin henkilökunnalle. Huoltajien tulee päivittää yhteystietonsa Wilmaan. Pikaohje Wilman käyttöön löytyy tästä.

Terveydenhoitaja tiedottaa myöhemmin, milloin voi varata terveystarkastukseen aikaa.

Katso tästä video koulutulokkaan terveystarkastuksesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti